Statue

[site under translation]

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA REOLOGII TECHNICZNEJ
Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej” zwane w dalszej treści Statutu Towarzystwem.
Art. 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Łódź.
Art. 3
Towarzystwo jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
Art. 4
Towarzystwo może być członkiem podobnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych lub organizacji międzynarodowych.
Art. 5
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem PTRT w środku i napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej” oraz pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem Towarzystwa.
Towarzystwo może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
Art. 7
Celem Towarzystwa jest:
Popieranie badań w dziedzinie reologii technicznej.
Propagowanie osiągnięć tej dyscypliny naukowej i jej zastosowań wśród pracowników
przemysłu oraz pracowników akademickich i przemysłowych ośrodków badawczych.
Propagowanie reologii technicznej w kształceniu podstawowym i kierunkowym
studentów kierunków technicznych.
Popularyzacja reologii technicznej poprzez środki masowego przekazu.
Art. 8
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
Organizowanie – lub pomoc w organizacji – konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, odczytów popularnych, wystaw aparatury itp.
Prowadzenie kursów szkoleniowych.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Wykonywanie ekspertyz i usług konsultacyjnych.
Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
Zwyczajnych, w tym członków-założycieli
Honorowych
Wspierających
Art. 10
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy posiadający
dorobek naukowy w dziedzinie reologii technicznej lub w dziedzinach pokrewnych.
Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy, szczególnie
zasłużony dla rozwoju reologii technicznej.
Członkiem wspierającym może być:

polska osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, deklarująca gotowość efektywnego współdziałania i płacenia ustalonych składek, jak również udzielania innej pomocy rzeczowej lub finansowej,
zagraniczna osoba fizyczna lub prawna spełniająca warunki określone w punkcie 1)
Art. 11
Kandydat na członka zwyczajnego zostaje przyjęty w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych lub jednego członka-założyciela.
Członkostwo honorowe – na wniosek Zarządu Towarzystwa – nadaje Walne Zebranie
Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy
obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
Art. 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz wszystkich innych zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast
zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
Członkowie Towarzystwa będący obywatelami państw obcych mają wszystkie prawa członków zwyczajnych lub honorowych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym, przy czym osoby prawne uczestniczą w zebraniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
Art. 13
Członkowie Towarzystwa obowiązani są:
przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie
Członków.
Art. 14
Członkostwo wygasa w przypadku:
wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres
dwóch lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, a w przypadku członkostwa
wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,
wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 15
Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
Zarząd Towarzystwa,
Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
Art. 16
Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich,
rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Zebrania przez Zarząd,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
rozpatrywanie odwołań członków w sprawach wykluczenia z Towarzystwa,
podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.
Art. 17
Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
Art. 18
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd co trzy lata w związku z zakończeniem kadencji.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd
zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zebrania.
Art. 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art. 20
Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzyletniej kadencji. Zarząd konstytuując się wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i trzech członków Zarządu.
Art. 21
Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
opracowanie planów całokształtu działalności Towarzystwa i projektów budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,
zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa,
powoływanie komisji problemowych oraz sekcji specjalistycznych,
powoływanie komitetu zjazdowego w miejscowości wybranej na zjazd naukowy,
przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
Art. 22
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
Art. 23
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu. Komisja Rewizyjna konstytutując się wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedze­niach Zarządu.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
Art. 24
Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i funduszów.
Na fundusze Towarzystwa składają się:

wpływy ze składek członkowskich,
wpływy z majątku ruchomego,
dotacje i zapisy,
wpisowe za udział w zjazdach naukowych.
Art. 25
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu oraz skarbnika.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
Art. 26
Zmiana Statutu następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Art. 27
Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.