Historia

Inicjatorem badań reologicznych w Polsce był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski, pracujący w Politechnice Łódzkiej. Wykonana przez Profesora w 1969 roku praca habilitacyjna dotycząca przepływów płynów nienewtonowskich w odcinku wlotowym rury jest najprawdopodobniej pierwszą polską pracą habilitacyjną w obszarze badań reologii i reometrii płynów nienewtonowskich.

Założyciel i pierwszy prezes PTRT – Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski

Rozwój reologii w Polsce

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku badania reologiczne zostały podjęte w Politechnice Warszawskiej (prof. S. Wroński) oraz Poznańskiej (prof. K. Kozioł). Celem skoordynowania badań reologicznych prowadzonych w tym czasie w różnych ośrodkach naukowych zorganizowano z inicjatywy prof. Kembłowskiego I Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich. Odbyło się ono w 1975 roku w Politechnice Łódzkiej. Rezultatem tego seminarium, oceny jego poziomu oraz wagi badań reologicznych było powołanie przez prof. dr. inż. J. Ciborowskiego w ramach Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN w roku 1976 wyodrębnionej sekcji Inżynierii Płynów Nienewtonowskich i powierzenie jej przewodnictwa prof. dr. hab. inż. Zdzisławowi Kembłowskiemu. Kolejne II Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich odbyło się w październiku 1978 roku w Kołobrzegu. W latach 1979-1990 przewodniczącym Sekcji Inżynierii Płynów Nienewtonowskich Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN był prof. dr hab. inż. Kazimierz Kozioł. Za jego kadencji odbyło się w 1985 roku III Ogólnopolskie Seminarium Inżynierii Płynów Nienewtonowskich połączone z II Ogólnopolską Sesją Naukową nt. „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, której organizatorami byli prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski i doc. dr inż. Henryk Michalski z Politechniki Łódzkiej. Było to jednocześnie jedyne w swoim rodzaju interdyscyplinarne spotkanie pracowników naukowych z bardzo różnych dziedzin nauki i typów wyższych uczelni. Od roku 1990 w ramach Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN rozpoczęła działalność Sekcja Reologii Technicznej, której przewodniczącym do końca 2002 roku był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski. W dniach 15-16 października 1996 roku prof. dr hab. inż. Lidia Zander z ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) zorganizowała pod przewodnictwem naukowym prof. dr hab. inż. Zdzisława Kembłowskiego w Starych Jabłonkach k. Olsztyna I Seminarium Reologii Technicznej.

Członkowie Założyciele Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej – 7 lutego 1997 w Łodzi

Zebranie założycielskie

Stowarzyszeniowe zebranie założycielskie PTRT odbyło się dnia 7 lutego 1997 roku w Łodzi, która była polską kolebką badań i wiodącym ośrodkiem badawczym w zakresie inżynierii płynów nienewtonowskich (do dzisiaj Katedra Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej spełnia tę rolę) oraz reometrii i reologii technicznej. Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwo Reologii Technicznej – PTRT – odbyło się dnia 7-go lutego 1997 roku w sali nr 111 w gmachu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 175. Początek zebrania godz. 11:15. W zebraniu wzięło udział 16 osób, Członków Założycieli, reprezentujących osiem ośrodków akademickich z terenu całej Polski. Towarzystwo zostało zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20 marca i 22 kwietnia 1997 roku i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Dział „A”, Numer Rejestru 855. Bezpośrednio po rejestracji otworzono rachunek (konto) Towarzystwa w banku PBG II Oddział w Łodzi. Pierwszy Zarząd PTRT ukonstytuował się 27.06.1997 r.

XX lecie PTRT

Cele Towarzystwa

  • Propagowanie badań w dziedzinie reologii technicznej.
  • Propagowanie osiągnięć tej dyscypliny naukowej i jej zastosowań wśród pracowników przemysłu oraz pracowników akademickich i przemysłowych ośrodków naukowych.
  • Propagowanie reologii technicznej w kształceniu podstawowym i kierunkowym studentów kierunków technicznych.
  • Popularyzacja reologii technicznej poprzez środki masowego przekazu.